مهره پرچی شش گوش لبه دار سایز M5

مهره پرچی سایز 5 لبه دار ششگوش موجود میباشد