پیچ سرخزینه M8

پیچ استوانه سرتخت چهاسو سایز M8
پیچ گوشتی خور