اسپیسر پرسی ته باز

اسپیسر ته باز پرسی Through Standoff open end

اسپیسر پرسی ته باز قطور از سایز M3 تا M4


  • لطفا سایز اسپیسر قطر 5.3 مورد نظر را با دقت انتخاب کنید.