مهره جوشی (خازنی)

مهره جوشی یا مهره خازنی weld nut

مهره های خازنی  weld nut اغلب در صنایع الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند.