کیت تعمیراتی هلی کویل ایرانی

کیت های تعمیراتی هلی کویل ایرانی Shams

کیت هلی کویل شمس( جعبه ) هلی کویل شامل قلاویز ، آچار ، مته ، سمبه و تعدادی هلی کویل می باشد.
برای نصب هلی کوئل ابتدا مته سایز مورد نظر در کیت را زده و سپس قلاویز میکنیم.

بعد از فرآیند قلاویز ، با آچار هلی کویل را در قطع مورد نظر به صورتی که زبانه آن در انتهای کار قرار بگیرد میبندیم.
برای راه به در شدن با سمبه زبانه انتهای هلی کویل قطع میکنیم