مهره پرچی شش گوش بدون لبه سایز M5

مهره پرچی سایز 5 بدون لبه ششگوش موجود میباشد