مهره‌پرچی شش گوش بدون لبه سایز M5

مهره‌پرچی سایز 5 بدون لبه ششگوش موجود میباشد.