فروش مهره‌پرچ کن‌دستی مدل تک دسته انبری
ابزار پرچکن M3-M6

 

ابزار مهره‌پرچ‌کن ساده  دستی M3-M6 تک دسته سایز 3 تا 6 رو پرچ می کند ( طول ابزار 30cm )